Balletschool inspirado Veghel voorwaarden - Balletschool inspirado

Ga naar de inhoud

Balletschool inspirado Veghel voorwaarden

Voorwaarden Balletschool inspirado Veghel:
Als u zich aanmeld bij Balletschool inspirado, gelden de volgende woorwaarden.
De inschrijving geldt voor een lesjaar
Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd.
Wij behouden ons het recht voor,
bij onvoldoende aanmelding of ziekte van de docent,
een les te annuleren of de les te laten vervangen door een andere docent.
Foto's door ons, tijdens de les gemaakt, mogen wij publiceren op onze site.

Betalingstermijn en betaling:
Wij hanteren 2 betalingster-mijnen in het lesjaar;
- na grote vakantie tot en met januari;
 betaling dient voor 21 september te geschieden.
- februari tot en met grote vakantie;
 betaling dient voor 21 februari te geschieden.
Indien het verschuldigde bedrag niet op tijd is voldaan
krijgt u na 2 weken een herinnering.
Hiervoor zal 15,00 euro administratiekosten in rekening gebracht worden.

Betaling geschiedt:
per bank overmaken op ABN-Amro bank te Veghel
rekeningnummer NL86ABNA0425938816
TNV Margot van Heijst te Veghel.

Korting:
Leerlingen die 2 of meerdere lessen per week volgen
krijgen op de eerstvolgende les 10% korting.

Opzegtermijn:
U dient schriftelijk (of per mail) op te zeggen
voor 1 juni, het lidmaat-schap stopt per 1 augustus.
Te laat opzeggen van het lidmaat-schap betekent
dat u de eerst vol-gende termijn nog moet voldoen.

Ziekte en vakantie:
Lesgeld wordt niet terugbetaald tenzij
na onderling overleg anders wordt overeengekomen.
Verzuim van één of meerdere lessen geeft geen recht
tot gedeeltelijke of gehele restitutie van het lesgeld.
Afwezigheid van een leerling tijdens de lessen
ontheft de leerling niet van de verplichting tot betaling.
In de schoolvakanties en op feestdagen is er geen les.

Kleding:
Men draagt tijdens de lessen de voorgeschreven kleding.
Aansprakelijkheid:
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel,
zowel tijdens als voor en na de lessen.
Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor diefstal
van of schade aan persoonlijke eigendom.

Deze voorwaarden:
Met het inschrijven tekent u voor akkoord met deze voorwaarden.
Balletschool inspirado Veghel
Terug naar de inhoud